Seven Stumbles, Eight Blunders: The Life of Tetsu Gikai